Organización municipal

A Organización Municipal fai referencia á organización política do Concello, é dicir, ao conxunto de órganos que poden exercer funcións de carácter decisorio, informativo e consultivo.

Alcaldía

Tenencias de Alcaldía

Órganos colexiados

Xunta de Goberno Local

Pleno

Áreas

Grupos políticos