ECONOMIA, FACENDA, ORZAMENTOS, CONTRATACION
ADMINISTRATIVA E URBANISMO.

Esta área asúmea directamente o Sr. Alcalde así como a xestión e tramitación das
materias que non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local.