O pleno é o órgano de máxima representación política da cidadanía no goberno municipal. Está integrado polos tenentes de alcalde, concelleiros e presidido pola Alcaldía, tenente de alcalde ou concelleiro no que delegue. Controla e fiscaliza os órganos de goberno, exerce a potestade regulamentaria a orzamentaria e demais atribucións que lle outorgan as leis.

As sesións do pleno poderán ser ordinarias, extraordinarias e urxentes. O pleno realizará sesións ordinarias unha vez ao mes e extraordinarias cando sexan convocadas con este carácter pola Presidencia, ben a iniciativa propia, ben a solicitude dunha cuarta parte do número legal de membros da Corporación. As sesións extraordinarias e urxentes cando sexan convocadas con tal carácter pola Presidencia, nos supostos en que, por razóns motivadas, non se poida convocar a sesión coa antelación requirida.

O pleno do Concello do Carballiño está formado por 17 concelleiros e concelleiras elixidos democraticamente e estes, á súa vez, elixen ao alcalde ou alcaldesa a quen lle corresponde a Presidencia que poderá delegar, cando o estime oportuno, nun dos concelleiros ou concelleiras. 

A súa composición é a seguinte:

Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE

 • Francisco José Fumega Piñeiro
 • Jose Manuel Dacal Fernández
 • Silvia Baranda Fernández
 • Diego Fernández Nogueira
 • Rosa María Fuentes García.
 • Alberto Otero Carneiro

Partido Popular PP

 • Lino González García
 • Diana González Fumega
 • José Rafael Castro-Gil Seijas
 • María Elvira Torres González
 • Miguel Fernández Castro

 

 Espazo Común ESCO

 • Manuel Vázquez Fernández
 • Érika Paz Rodríguez
 • Adolfo Nogueira Campo
 • Francisco José Fraga Civeira
 • Inmaculada Rodríguez Rodríguez

 

Bloque Nacionalista Galego BNG

 • Sofía García Hermida