ÁREA DE BENESTAR SOCIAL E CULTURA

Esta delegación dirixida por Diego Fernández Nogueira  cubrirá o exercicio das competencias propias da Alcaldía na materia que
non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local e cubrirá particularmente:
Todo o relativo servizos sociais, emigración, inmigración e dependencia.

A planificación e coordinación das actividades relacionadas con estas materias que se fagan dende o concello ou en colaboración con outras administración ou asociacións, así como arquivo, biblioteca e museos.