ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL E SERVIZOS PÚBLICOS

Esta delegación dirixida por Rosa María Fuentes García cubrirá o exercicio das competencias propias da Alcaldía na materia que
non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local e cubrirá particularmente:
A xestión da recollida do lixo, punto limpo, limpeza, canceira, servizo de augas e
eléctrico, saneamento e depuración e concesións públicas parques e xardíns.
Todo o concernente a planificación de melloras no ámbito rural, así como todo o
relacionado con a relación coas parroquias e todo o relativo co Servizos Públicos.