Deportes, Igualdade, Sanidade, Educación, Participación Cidadá, Suxestións e Reclamacións, Xuventude e Normalización Lingüística

Esta delegación cubrirá o exercicio das competencias propias da Alcaldía na materia que
non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local e cubrirá particularmente:
A realización de propostas concretas para levar a cabo a xestión das actividades e asuntos
así como as facultades de resolución e adopción de actos administrativos nas devanditas
materias.
A planificación e coordinación das actividades relacionadas con estas materias que se fagan
dende o concello ou en colaboración con outras administración ou asociacións.
Todo o relacionado con Consello municipal escolar, normalización lingüística, voluntariado,
participación cidadá e suxestións e reclamacións, terceira idade, escola infantil igualdade e
Sanidade e educación.